Agenda 21

Kapitel 25

Barn och ungdomars roll för hållbar utveckling

Inledning

25.1 Ungdomen utgör nästan 30 procent av världens befolkning. Ungdomens deltagande i beslutsprocessen på miljö- och utveck-lingsområdet och i genomförande av program är avgörande för att Agenda 21 skall lyckas på lång sikt.

Programområden

A. Att främja ungdomens roll och aktiva deltagande i skydd av miljön och främjande av ekonomisk och social utveckling

Bakgrund

25.2 Det är av största vikt att ungdomen från hela världen aktivt deltar på alla nivåer i beslutsprocessen eftersom den påverkar deras liv idag och innebär konsekvenser för deras framtid. Förutom deras intellektuella bidrag och deras förmåga att mobilisera stöd bidrar de med unika perspektiv som behöver beaktas.

25.3 Talrika åtgärder och rekommendationer inom det internationella samfundet har föreslagits för att säkerställa att ungdomen får en säker och sund framtid, inbegripet en god miljö, en bättre levnadsstandard och tillgång till utbildning och arbete. Dessa frågor behöver behandlas inom ramen för utvecklingsplanering.

Mål

25.4 Varje land bör, i samråd med sina ungdomsgrupper, inleda en process för att främja en dialog mellan ungdomsgrupper och regeringen och andra beslutande instanser på alla nivåer och skapa mekanismer som ger ungdomen tillgång till information och tillfälle att ge sina synpunkter på regeringsbeslut, bl.a. vad gäller genomförandet av Agenda 21. 25.5 Varje land bör senast år 2000 se till att mer än 50% av dess ungdom på grundval av en balans mellan könen är inskrivna eller har tillgång till lämplig gymnasieutbildning eller liknande utbildning eller yrkesutbildning genom att år för år öka deras deltagande i och tillgång till denna.

25.6 Varje land bör ta initiativ i syfte att minska dagens ungdomsarbetslöshet, särskilt om den är oproportionerligt hög jämfört med den allmänna arbetslösheten.

25.7 Varje land och FN bör stödja främjande och skapande av mekanismer som ger ungdomen representation inom alla FN-processer så att de kan påverka dessa.

25.8 Varje land bör bekämpa brott mot mänskliga rättigheter riktade mot ungdomar, särskilt unga kvinnor och flickor, och bör överväga att ge alla ungdomar det rättsskydd, de färdigheter och möjligheter och det stöd de behöver för att kunna förverkliga sina personliga, ekonomiska och sociala ambitioner och möjligheter.

Åtgärder

25.9 Regeringar bör, i enlighet med sina strategier, vidta åtgärder för att:

a) Införa förfaranden som senast 1993 skapa förutsättningar för samråd med och eventuellt deltagande av ungdomar av båda könen i beslutsprocesser på miljöområdet på lokal, nationell och regional nivå,

b) främja en dialog med ungdomsorganisationer beträffande utformning och utvärdering av planer och program på miljöområdet eller utvecklingsfrågor,

c) beakta rekommendationer från internationella, regionala och lokala ungdomskonferenser och andra fora som ger ungdomar insikter i social och ekonomisk utveckling och resurshantering vid utformning av politiken på detta område,

d) tillförsäkra alla ungdomar tillgång till alla slags utbildning, skapa alternativa inlärningsstrukturer, säkerställa att utbildning svarar mot ungdomens ekonomiska och sociala behov och att läroplaner omfattar begreppen miljömedvetenhet och hållbar utveckling samt bygga ut yrkesutbildningen, med användning av innovativa metoder för att förbättra praktiska färdigheter, t.ex. miljöspaning,

e) i samarbete med berörda ministerier och organisationer, inklusive ungdomsrepresentanter, utarbeta och genomföra strategier för att skapa alternativa sysselsättningstillfällen och anordna nödvändig utbildning för unga kvinnor och män,

f) tillsätta arbetsgrupper där ungdomar och icke-statliga ungdomsorganisationer är representerade för att utarbeta folkbildnings- och medvetandeprogram som är särskilt inriktade på ungdomen och berör frågor som är viktiga för ungdomen. Dessa arbetsgrupper bör utnyttja formella och andra undervisningsmetoder för att nå största möjliga publik. Nationella och lokala medier, icke-statliga organisationer, företag och andra organisationer bör medverka i dessa arbetsgrupper,

g) ge stöd till program, projekt, nätverk, nationella organisationer och icke-statliga ungdomsorganisationer för att följa upp programmens genomförande, varvid ungdomar bör uppmuntras att delta i val, utformning, genomförande och uppföljning av projekt,

h) ta med ungdomsrepresentanter i sina delegationer till internationella möten, i enlighet med generalförsamlingens resolutioner i detta syfte som antogs 1968, 1977, 1985 och 1989.

25.10 FN och internationella organisationer som svarar för ungdomsprogram bör vidta åtgärder för att:

a) Se över sina ungdomsprogram och bedöma möjligheterna till en bättre samordning mellan dem,

b) förbättra spridningen av relevant information till regeringar, ungdomsorganisationer och andra icke-statliga organisationer beträffande ungdomens nuvarande ståndpunkter och aktiviteter samt granska och följa upp genomförandet av Agenda 21,

c) främja FN:s fond för internationella ungdomsåret och samarbeta med ungdomsrepresentanter vid dess förvaltning, med särskild betoning på behoven hos ungdomar från utvecklingsländerna.

Medel för genomförande

a) Finansiering och kostnadsberäkning

25.11 Konferenssekretariatet har beräknat totalkostnaden per år (1993-2000) för att genomföra de åtgärder som redovisas i detta kapitel till ca. 1,5 miljoner dollar från det internationella samfundet i bidrag eller förmånliga krediter. Det rör sig här endast om ungefärliga uppskattningar, som inte har granskats av regeringarna. De faktiska kostnaderna och finansiella villkoren, inklusive icke-koncessionella villkor, beror bl.a. på vilka strategier och program som regeringarna beslutar att genomföra.

B. Barnens roll för en hållbar utveckling

Bakgrund

25.12 Barn kommer inte endast att ta över ansvaret för att vårda jorden, utan i många utvecklingsländer utgör de nästan hälften av befolkningen. Dessutom är barn i både utvecklingsländerna och industriländerna särskilt utsatta för verkningarna av miljöförstöring. De är också mycket medvetna anhängare av miljötänkande. Barnens särskilda intressen behöver beaktas fullt ut i deltagandeprocessen på miljö- och utvecklingsområdet för att säkra att de åtgärder som vidtas för att förbättra miljön får en hållbar verkan.

Mål

25.13 Regeringar bör, i enlighet med sin politik, vidta åtgärder för att:

a) Säkerställa barns överlevnad, skydd och utveckling i enlighet med de mål som antogs av 1990 års Barntoppmöte, 1)

b) säkerställa att barnens intressen beaktas fullt ut under deltagandeprocessen för en hållbar utveckling och förbättring av miljön.

Åtgärder

25.14 Regeringar bör vidta aktiva åtgärder för att:

a) Genomföra program som syftar till att uppfylla de mål för 90-talet på miljö- och utvecklingsområdet som gäller barn, särskilt hälsa, näring, utbildning, läs-och skrivkunnighet och minskning av fattigdom,

b) ratificera Konventionen om barnens rättigheter (generalförsamlingens resolution 44/25 av den 20 november 1989, bilaga) och genomföra den genom att tillgodose barns och ungdoms grundläggande behov,

c) främja åtgärder avseende primär miljövård som tillgodoser samhällens grundläggande behov, förbättra miljön för barn inom deras hushåll och samhällen och uppmuntra till att lokala befolkningar, inklusive kvinnor, ungdomar, barn och urinvånare, deltar och ges rätt att delta i en integrerad lokal resurshantering, särskilt i utvecklingsländerna,

d) utvidga utbildningsmöjligheterna för barn och ungdom, inklusive utbildning i miljö- och utvecklingsansvar, med tonvikt på utbildning för flickor,

e) mobilisera samhällen genom skolor och lokala hälsocentraler så att barn och deras föräldrar blir effektiva katalysatorer för att höja samhällenas medvetande vad gäller miljöfrågor,

f) införa förfaranden som underlättar beaktande av frågor som berör barn inom all politik och alla strategier för miljö och utveckling på lokal, regional och nationell nivå, inbegripet frågor om fördelning av och rätt till naturresurser, bostäder och rekreation och bekämpning av föroreningar och giftiga ämnen i såväl landsbygds- som stadsområden.

25.15 Internationella och regionala organisationer bör samarbeta inom de föreslagna områdena. UNICEF bör upprätthålla ett samarbete med andra FN-organ, regeringar och icke-statliga organisationer för att utveckla program för barn för att mobilisera barn till deltagande i ovannämnda åtgärder.

Medel för genomförande

a) Finansiering och kostnadsberäkning

25.16 Finansieringsbehoven för merparten av de ovan nämnda åtgärderna ingår i beräkningar för andra program.

b) Kunskapsutveckling och kapacitetsuppbyggnad

25.17 De åtgärder som beskrivs här bör underlätta åtgärder för kapacitetsuppbyggnad och utbildningsverksamhet som behandlas i andra kapitel i Agenda 21.


1) Se A/45/625, bilaga.


Åter till Agenda 21, Innehållsförteckning
Uppdaterad:
1999-12-29
av Ulf Andersson, ulf.andersson@gu.se