Högre Utbildning för Hållbar Utveckling - HU2


    DOKUMENT/LITTERATUR

 

          STYRDOKUMENT

punkt

Högskolelagen, SFS 1992:1434

punkt

Högskoleförordningen, SFS 1993:100

punkt

Strategi för utbildning för hållbar utveckling, UNECE 2005, nytryck 2008, Regeringskansliet

punkt

Strategi för utbildning för hållbar utveckling, UNECE 2005, Utbildnings- och kulturdepartementet

punkt

Att lära för hållbar utveckling, Betänkande av Kommittén för utbildning för Hållbar Utveckling,  SOU 2004:104

punkt

Baltic21E, An agenda 21 for Education in the Baltic Sea Region, 2002

punkt

Agenda 21 från 1992, den svenska texten.

punkt

Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future

punkt

Brundtlandkommissionens rapport "Our Common Future" från 1987. (inskannat originaldokument)

 

          ÖVRIGA DOKUMENT

punkt

NY BOK! Environmental Learning, Insights from research into the student experience, Rickinson, Mark, Lundholm, Cecilia, Hopwood, Nick

punkt

AISHE: Självvärderingsverktyg för hållbar utveckling i högre utbildning

punkt

The Gothenburg Recommendations for Education for Sustainable Development (ESD), mars 2009

punkt

ESD Sverige - Lärande för hållbar utveckling

punkt

Why and how do universities work for sustainability in higher education?

punkt

Goda exempel på lärande för miljö och hållbar utveckling från Chalmers

punkt

Göteborgs universitet har utvärderat sin miljömärkning av kurser

punkt

Profilarbete avseende hållbar utveckling vid Mälardalens högskola
Hållbar utveckling är en stor utmaning för dagens och morgondagens samhälle. Högskolor och universitet har en central roll i arbetet för hållbar utveckling och detta omfattar lärosätenas aktiviteter på alla plan: forskning, utbildning, kontakter med omgivande samhälle och hur den egna organisationen fungerar.
Inom ramen för ovan nämnda profilarbete kring hållbar utveckling finns nu en rapportserie “På Hållbar Väg” med tre rapporter som kan laddas ned:
- På hållbar väg 2008:1 Omvärldsanalys av forskarutbildningar och utbildning på avancerad nivå inom området Hållbar utveckling
- På hållbar väg 2008:2 Inventering av hållbar utveckling i kurser och program vid Mälardalens högskola
- På hållbar väg 2008:3 Setting a good example. Good practice of sustainable development in institutions of higher education

punkt

Laboratory for Democratic Learning, The Right to Knowledge – Public Learning for Sustainable Development, Göteborg, 2008. Editor: Mats Havström, Karl Magnusson, Pernilla Ottosson.

punkt

The contribution of early childhood education to a sustainable society, Paris, UNESCO, 2008. Edited by Ingrid Pramling Samuelsson and Yoshie Kaga

punkt

Professor Göran Petersson, Chalmers, tipsar alla miljöintresserade om att det finns en fritt tillgänglig nätversion i 12 fristående delar av hans kursbok i Kemisk Miljövetenskap. Se sidan http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/72639.pdf

punkt

Ny bok "Makten över klimatet" kommer under hösten 2008. Författare är professor Christian Azar vid Chalmers. Boken vänder sig till alla som vill veta mer om klimatet och vad man kan göra åt de globala klimatförändringarna.

punkt

Miljöboken 2008/2009 kan beställas gratis från FreeBook, tack vare sponsring av bland andra SLU och Umeå universitet. Boken kan användas som introduktion inom miljöområdet och är skriven för gymnasiet.

punkt

Boken ”Hållbar utveckling och lärande – inspirationsskrift för universitetslärare”, kan beställas kostnadsfritt från WWF Utbildning.

punkt

Boken ”Global hållbar utveckling”, Andersson & Jagers, 2008, finns att beställa på Folkuniversitetet för 50 kr.

punkt

Boken "Utmaningen - forskare om en hållbar mänsklighet", 2008, finns att beställa på Vetenskapsrådet för 65 kr

punkt

Paneldebatt om Hållbar utveckling i utbildningen genomförd vid Göteborgs universitet och Chalmers i december 2007.

punkt

Lärarutbildningen och utbildning för hållbar utveckling, PM från HSV 2008.

punkt

Environmental Management Systems – a Way towards Sustainable Development in Universities, avhandling av Kaisu Sammalisto 2007.

punkt

Drivers and Barriers for Learning for Sustainable Development in Pre-School, School and Teacher Education Edited by Inger Björneloo och Eva Nyberg. UNESCO, Education for Sustainable Development in Action, Technical Paper N°4, February 2007, Vill du ha den tryckta versionen, går det bra att beställa den gratis från Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV. För beställning, kontakta GMVs informatör på: gmv@gu.se

punkt

Innebörder av hållbar utveckling. En studie av lärares utsagor om undervisning. Inger Björneloo, Avhandling vid Göteborgs universitet, 2007. "Man vill ju att dom ska bry sig"

punkt

"Naturvetenskap, lärarutbildning och hållbar utveckling", Om miljömoraliska tendenser i kursplaners selektiva tradition(er), Stefan Strömberg, D-uppsats, Göteborgs universitet, 2006.

punkt

Utbildning för Hållbar Utveckling vid Uppsala universitet. Slutrapport från Arbetsgruppen för utbildning för hållbar utveckling, 2006

punkt

Drivers and Barriers for Implementing Sustainable Development in Higher Education. J. Holmberg & B.E.Samuelsson, UNESCO, Education for Sustainable Development in Action, Technical Paper N°3, September 2006. Vill du hellre ha den tryckta versionen, går det fortfarande bra att beställa den gratis från Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV. För beställning, kontakta GMVs informatör på: gmv@gu.se

punkt

UNECE STRATEGY FOR EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT. ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPE COMMITTEE ON ENVIRONMENTAL POLICY. High-level meeting of Environment and Education Ministries. Vilnius, 17-18 March 2005.

punkt

Tips om material för undervisning om hållbar utveckling, CEMUS, september 2005

punkt

Hållbarhetshandboken - Nio exempel på hållbar utveckling i högre utbildning (Rådet för högre utbildning/Högskoleverket) I denna samling om utbildning för hållbar utveckling erbjuder lärare, praktiker och forskare sin syn och sina exempel. I de flesta exemplen tillämpas ett problembaserat arbetssätt. Studenterna får själva söka, sammanställa och analysera information från olika källor. De tränas därmed att göra självständiga och kritiska bedömningar, samt att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, helt enligt högskolelagens intentioner.

punkt

Miljöhandboken - Miljöperspektiv i utbildningen, hur då? (Rådet för högre utbildning/Högskoleverket) Den här samlingen innehåller exempel på hur miljöfrågorna kan behandlas inom högskoleutbildningarna i Sverige, vid sidan om de traditionella kurser och program som har en renodlad miljöinriktning. Häftet är tänkt som inspirationskälla för dig som vill bredda och problematisera din undervisning.

punkt

Perspektiv på hållbar utveckling - Erfarenheter från högskola och näringsliv (Högskoleverkets rapport 2005:47 R) Vad kan det innebära att arbeta för hållbar utveckling för den som leder en stor organisation? Den frågan har varit vägledande för författarna till denna skrift. De är studenter, lärare vid universitet och personer som har stor erfarenhet av att arbeta med hållbar utveckling i stora svenska företag. Tanken med skriften är att stimulera ledningarna för lärosätena att inleda eller vidareutveckla arbetet för hållbar utveckling genom att ta tillvara gjorda erfarenheter.

punkt

Avhandling om: Whole system thinking as a paradigm change in Education: Explorations in the context of Sustainability. Stephen Sterling, University of Bath, 2003.

punkt

GMV:s yttrande med anledning av Utbildnings- och kulturdepartementets remiss ”Förslag till författningsförändringar med anledning av en ny utbildnings och examensstruktur för den högre utbildningen, U2006/2478UH”

punkt

Integrating Sustainable Development into engineering courses at the Delft University of Technology. The individual interaction method.

punkt

Sustainability in teacher training courses in a sample of German universities

punkt

Sustainable Development in Higher Education: Current Practice and Future Developments. A report for The Higher Education Academy. November 2005

punkt

Education for Sustainable Development Toolkit, 2002

punkt

     STYRDOKUMENT

punkt

Högskolelagen, SFS 1992:1434

punkt

Högskoleförordningen, SFS 1993:100

punkt

Strategi för utbildning för hållbar utveckling, UNECE 2005, nytryck 2008, Regeringskansliet

punkt

Strategi för utbildning för hållbar utveckling, UNECE 2005, Utbildnings- och kulturdepartementet

punkt

Att lära för hållbar utveckling, Betänkande av Kommittén för utbildning för Hållbar Utveckling,  SOU 2004:104

punkt

Baltic21E, An agenda 21 for Education in the Baltic Sea Region, 2002

punkt

Agenda 21 från 1992, den svenska texten.

punkt

Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future

punkt

Brundtlandkommissionens rapport "Our Common Future" från 1987. (inskannat originaldokument)

 

 

Sidan administreras av GMV
Uppdaterad senast 2009-11-03 av Ulf Andersson