Högre Utbildning för Hållbar Utveckling - HU2


   LÄNKAR

 • AASHE, Association for the Advancement of Sustainability in Higher Education

 • Nationell forskarutbildningskurs i Hållbar utveckling 2009

 • Second Nature - Education for Sustainability
  Second Nature's mission is to accelerate movement toward a sustainable future by serving and supporting senior college and university leaders in making healthy, just, and sustainable living the foundation of all learning and practice in higher education.

 • Higher Education Associations Sustainability Consortium (HEASC)
  HEASC is an informal network of higher education associations (HEAs) with a commitment to advancing sustainability within their constituencies and within the system of higher education itself. The current member associations that make up HEASC see the need for developing in-depth capability to address sustainability issues through their associations and have decided to work together in this effort. HEASC hopes to involve all higher education associations to get the broadest perspectives and produce the greatest effectiveness and synergy in our efforts.

 • SWEDESD, Swedish International Centre of Education for Sustainable Development. Centrum för lärande för hållbar utveckling (SWEDESD) vid Högskolan på Gotland. Centret finansieras av Sida, styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete. Centrets uppgift är att skapa förutsättningar för lärande för en hållbar utveckling. Ett lärande som leder till aktivt engagemang för hållbar utveckling ur både socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. Verksamheten vänder sig i första hand till de länder som Sverige har ett långsiktigt utvecklingssamarbete med. Utvecklingen av verksamheten ska ske successivt och i nära samarbete med strategiskt utvalda partners på nationell och regional nivå i dessa länder. Etableringen av SWEDESD påbörjades i januari 2008 och centret ska vara fullt utbyggt under slutet av 2009. http://www.swedesd.se

 • Föreningen Vetenskap för Hållbar utveckling, VHU bildades den 2 februari 2004 i Karlstad. Föreningen strävar efter att skapa en plattform i form för såväl forskare som utbildare från olika ämnesområden som arbetar med/eller har ett intresse för frågor som rör hållbar utveckling. Samtidigt har föreningen en uttalad policy att arbeta FÖR en hållbar utveckling. Detta görs bland annat genom att verka för ökad samverkan mellan forskning om hållbar utveckling och övriga samhällsaktörer. Rent praktiskt utförs arbetet i arbetsgrupper initierade av enskilda medlemmar eller styrelsen. En av föreningens huvuduppgifter är arrangerandet av återkommande konferenser om hållbar utveckling.

 • Lärande för hållbar utveckling - ett reformprogram på Chalmers, http://www.chalmers.se/gmv/SV/projekt/esd_chalmers

 • Miljö och hållbar utveckling inom utbildningen vid Chalmers, http://www.chalmers.se/sections/om_chalmers/miljo-och-hallbar/miljo-och-hallbar

 • Utbildning & hållbar utveckling vid Göteborgs universitet, http://www.mls.adm.gu.se/utbildning/

 • Startnycklar för "Lärande för hållbar utveckling i kursen LAU 160/170 på lärarprogrammet" vid Göteborgs universitet, http://www2.dpes.gu.se/education/lau160/

 • Baltic University Programme/Östersjöuniversitetet, är sedan 1991 ett universitetssamarbete som initierats av och samordnas av Uppsala universitet. För närvarande deltar nära 200 universitet och högskolor i 14 länder i Östersjöns avrinningsområde. Den största verksamheten är utbildning samt i mindre omfattning forskning, information till en större allmänhet samt deltagande i och ledning av tillämpade projekt. Under läsåret 2005/6 deltog nära 10 000 studenter i olika kurser inom programmet. Sex kurspaket med sammanlagt 16 kurser erbjuds universiteten i programmet. Fokus var från början till stor del på miljöfrågor och då specifikt Östersjön. Det har breddats betydligt och är sedan mer än 10 år tillbaka hållbar utveckling, eftersom demokrati, mänskliga rättigheter, sociala frågor, historia, kultur, ekonomi också är viktiga för Östersjöregionen. Hållbarhetsfrågorna är synnerligen tvärvetenskapliga och omfattar naturvetenskap, teknologi, samhällsvetenskap och humaniora.  BUP har arbetat intensivt med utbildning för hållbar utveckling (ESD) sedan mer än 10 år och har anlitats som en resurs på området av Utbildnings- och kulturdepartementet samt Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet för nationella, regionala och internationella uppdrag.

 • Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV, är Chalmers och Göteborgs universitets gemensamma organisation för arbete med miljö och hållbar utveckling. Forskning och utbildning är GMV:s huvudområden men internt förändringsarbete står också på agendan. Gemensamt för all verksamhet är att det rör sig om uppgifter och projekt som spänner över flera institutioner och fakulteter. GMV arbetar också med utveckling av samhällskontakter för att främja forskning och utbildning inom miljö och hållbar utveckling. Den vetenskapliga basen för GMV:s arbete ligger hos de 400 forskare vid Chalmers och Göteborgs universitet, som anslutit sig till GMV:s nätverk. Forskarna kommer från många olika vetenskapliga områden och bidrar med sin specialkompetens i våra olika projekt och satsningar.

 • NSHU - Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning, har flera huvuduppdrag: Breddad rekrytering, pedagogisk utveckling med den nya utbildnings- och examensstrukturen (Bolognaprocessen) och IT-stödd distansutbildning.

 • Svenska Ekodemiker är ett nätverk för de föreningar, utskott och andra intressegrupper som vid universitet och högskolor arbetar med hållbar utveckling.

 

 

Sidan administreras av GMV
Uppdaterad senast 2009-12-08 av Ulf Andersson